Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

omnini
3836 a502
Reposted fromhasz hasz viajethra jethra
omnini
2700 79ac
Reposted fromkinu kinu viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
omnini
8660 e66a
omnini
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viazyta zyta
omnini
2374 78e3
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaarn arn
omnini
7383 96de 500
Reposted fromslodziak slodziak viazoou zoou
omnini
4972 043d
Reposted fromfitspro fitspro viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
omnini
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaumieranie umieranie
omnini
omnini
W życiu spotykasz tylko jedną osobę z którą lecą iskry od samego początku. Wymowne spojrzenia, aluzje i gra gestów. Cała reszta to jak odpalanie prawie pustej zapalniczki.
— O boże, jakie prawdziwe. Rozmowy przy winie.
6500 3b95
Reposted frompheebs pheebs viapersona-non-grata persona-non-grata
omnini
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
omnini
chcę się Tobą opiekować, ale i być zaopiekowaną, tak jak chcę się budzić z Tobą, ale i razem z Tobą nie móc zasnąć.
— Wojciech Kuczok, Obscenariusz. Wypisy z ksiąg nieczystych
omnini
"Nie ma smutniejszego miejsca na świecie niż puste łóżko."
— Gabriel García Márquez - "Kronika zapowiedzianej śmierci"
omnini
omnini
7349 da46 500
Reposted frommyu myu vianezavisan nezavisan
omnini
9922 bc2d 500
Reposted fromboromir boromir vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl