Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2019

omnini

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viamallami mallami
omnini
9831 adfc
Reposted fromspalonyteatr spalonyteatr viamallami mallami
omnini
Podobno zawsze można wrócić
nawet w te niewłaściwe kierunki
— Kaja Kowalewska /chaos, Zamieć
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viamallami mallami
omnini
Wiesz, że Ona nadal odwraca głowę na dźwięk Twojego imienia?
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamallami mallami
omnini
Nie boję się umierania. Mam doświadczenie. Zabiłeś mnie przecież tysiące razy słowami.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamallami mallami
omnini

Ludzie czasem charakterem niszczą to co zbudowali sercem...

Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viadoope doope
omnini
9527 1c0a
Reposted frombadz-przy-mnie badz-przy-mnie viadoope doope
omnini
2540 94db
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viadoope doope
omnini
Kiedy kogoś kochasz, nie masz żadnej kontroli. Na tym polega miłość... Na bezsilności.
— Black list
Reposted fromakward akward viadoope doope
omnini

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

omnini
Niewątpliwie, byli sobie przeznaczeni. Świadczył już o tym ten moment utulenia, ta chęć przebywania ze sobą, wzajemnego dotyku.
— Uziel Mora
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy vianiedonaprawienia niedonaprawienia
omnini
Seksapil to sprawa wnętrza kobiety. Gdyby chodziło o urodę, to wszystkie ładne kobiety byłyby seksowne, a nie są.
— M. Antonioni

April 26 2018

omnini
omnini
omnini
3184 0bf8
omnini
omnini
omnini
8380 659f
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
omnini
9311 a206
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
omnini
6206 2dc2 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl